รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:10001ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเดชา คำสมุทร
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
440
100440
รหัสผู้ใช้:10002ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอาวุธ จุมปา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
174
100174
รหัสผู้ใช้:10003ชื่อผู้ใช้งาน ::นายศุภกฤต กันทา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
207
100207
รหัสผู้ใช้:10004ชื่อผู้ใช้งาน ::นางธัญลักษณ์ ภูมิภักดิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
181
100181
รหัสผู้ใช้:1001ชื่อผู้ใช้งาน ::นางจินตนา งานดี
20
100
0
ยังไม่ได้เปิดหนังสือราชการ20
รหัสผู้ใช้:1002ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.สุภาภรณ์ บุญวัย
16
59.25
11
40.7427
รหัสผู้ใช้:101ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวศิน รวมสุข
8
15.68
43
84.3151
รหัสผู้ใช้:102ชื่อผู้ใช้งาน ::นายภคนัท คงภัคบวรภพ
1
3.03
32
96.9633
รหัสผู้ใช้:103ชื่อผู้ใช้งาน ::นางรัตนา บุญเกื้อสงค์
1
3.84
25
96.1526
รหัสผู้ใช้:104ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศุภนารี ณ มา
1
3.12
31
96.8732
รหัสผู้ใช้:105ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกำพล วิชัยโน
1
2.85
34
97.1435
รหัสผู้ใช้:106ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนิตยา ไชยวุฒิ
1
3.33
29
96.6630
รหัสผู้ใช้:107ชื่อผู้ใช้งาน ::นายภิญโญ สมฤทธิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
30
10030
รหัสผู้ใช้:108ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศุภวรรณ ฟักเขียว
1
3.12
31
96.8732
รหัสผู้ใช้:109ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกสิติ แก้วพาคำ
1
3.44
28
96.5529
รหัสผู้ใช้:110ชื่อผู้ใช้งาน ::นางเปรมหทัย เขื่อนวัง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
31
10031
รหัสผู้ใช้:111ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศศิธร อุตมะ
1
4.34
22
95.6523
รหัสผู้ใช้:112ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ภัทรพร วงศ์ชัย
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
31
10031
รหัสผู้ใช้:113ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสมภพ สมยา
2
8
23
9225
รหัสผู้ใช้:2001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศิริประภา สุขเจริญ
1
4.54
21
95.4522
รหัสผู้ใช้:201ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอุทัย ป้องแก้ว
3
8.33
33
91.6636
รหัสผู้ใช้:202ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.พิชญ์สินี เชียงแรง
3
9.37
29
90.6232
รหัสผู้ใช้:203ชื่อผู้ใช้งาน ::นายพรชัย กิตติยะ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
51
10051
รหัสผู้ใช้:204ชื่อผู้ใช้งาน ::นางวิไลวัลย์ วิชัยโน
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
76
10076
รหัสผู้ใช้:205ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนววรรณ พวงลำใย
1
1.96
50
98.0351
รหัสผู้ใช้:206ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวรวุธ สมฤทธิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
36
10036
รหัสผู้ใช้:207ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกิจอุดม หาญกสิกร
7
30.43
16
69.5623
รหัสผู้ใช้:208ชื่อผู้ใช้งาน ::นายพรปวีณ์ ชินะกุล
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
56
10056
รหัสผู้ใช้:209ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธีรพงศ์ สีหะวงค์
1
4.34
22
95.6523
รหัสผู้ใช้:3001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.อริสรา เมืองมา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
47
10047
รหัสผู้ใช้:301ชื่อผู้ใช้งาน ::นางฐานภักดิ์ คำฮอม
6
4.1
140
95.89146
รหัสผู้ใช้:302ชื่อผู้ใช้งาน ::นางทองใบ ศรีวิภาต
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
38
10038
รหัสผู้ใช้:303ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสิริกานต์ จิรวัฒน์จำเริญ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
123
100123
รหัสผู้ใช้:306ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.มาริสา แสงใส
1
1.35
73
98.6474
รหัสผู้ใช้:307ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวุฒิพงษ์ วงค์ราษฎร์
11
9.16
109
90.83120
รหัสผู้ใช้:308ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอรรถกร จับใจนาย
5
11.36
39
88.6344
รหัสผู้ใช้:309ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ปัณฑิกา ศิริอำมาต
2
3.92
49
96.0751
รหัสผู้ใช้:4001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.รัตติกาล ยารังษี
1
5
19
9520
รหัสผู้ใช้:401ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศรีเพ็ญ มะโน
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
55
10055
รหัสผู้ใช้:402ชื่อผู้ใช้งาน ::นางวาสนา พรมทา
4
9.09
40
90.944
รหัสผู้ใช้:403ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส. วราสรณ์ คณิตสราพรพงศ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
40
10040
รหัสผู้ใช้:404ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกตชกร หวลคิด
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
46
10046
รหัสผู้ใช้:405ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ดารุณี สุวรรณทา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
125
100125
รหัสผู้ใช้:407ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศศิธร บุญสูง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
38
10038
รหัสผู้ใช้:409ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสันติพงษ์ สีทา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
25
10025
รหัสผู้ใช้:410ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ปิยมาศ คำยวง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
1
1001
รหัสผู้ใช้:5001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศิริพร วาเพ็ชร
4
14.28
24
85.7128
รหัสผู้ใช้:501ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวงศกร คำมา
1
2.7
36
97.2937
รหัสผู้ใช้:6001ชื่อผู้ใช้งาน ::นางวิไลวรรณ กิตติยะ
1
2
49
9850
รหัสผู้ใช้:6002ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.อนงค์ อินตา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
45
10045
รหัสผู้ใช้:601ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอัครเดช ใหม่นา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
40
10040
รหัสผู้ใช้:7001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.วิรากานต์ คำโคตรสูง
3
4.05
71
95.9474
รหัสผู้ใช้:8001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.สุนทรี เมี่ยงหอม
1
0.81
121
99.18122
รหัสผู้ใช้:9001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.เสาวณีย์ ภิญโญ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
63
10063
รหัสผู้ใช้:9998ชื่อผู้ใช้งาน ::ทดสอบระบบLine
18
81.81
4
18.1822
รหัสผู้ใช้:9999ชื่อผู้ใช้งาน ::ทดสอบระบบ
17
80.95
4
19.0421