รายงานการเปิดคำสั่ง,หนังสือราชการ
ผู้ใช้ไฟล์ไม่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การไม่เปิดอ่าน::ไฟล์ที่ได้เปิดอ่าน::เปอร์เซ็นต์การเปิดอ่าน::จำนวนไฟล์ทั้งหมด::
รหัสผู้ใช้:10001ชื่อผู้ใช้งาน ::รอง นฤเบศ เมืองอินทร์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
203
100203
รหัสผู้ใช้:10002ชื่อผู้ใช้งาน ::รองอาวุธ จุมปา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
182
100182
รหัสผู้ใช้:10003ชื่อผู้ใช้งาน ::รองกชพร สดเมือง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
552
100552
รหัสผู้ใช้:10004ชื่อผู้ใช้งาน ::รองวรวุธ สมฤทธิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
308
100308
รหัสผู้ใช้:1001ชื่อผู้ใช้งาน ::นางจินตนา งานดี
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
20
10020
รหัสผู้ใช้:1002ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.สุภาภรณ์ พลอยสวย
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
18
10018
รหัสผู้ใช้:104ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศุภนารี ณ มา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
52
10052
รหัสผู้ใช้:105ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกำพล วิชัยโน
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
55
10055
รหัสผู้ใช้:106ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนิตยา ไชยวุฒิ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
35
10035
รหัสผู้ใช้:107ชื่อผู้ใช้งาน ::นายภิญโญ สมฤทธิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
40
10040
รหัสผู้ใช้:108ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศุภวรรณ ฟักเขียว
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
94
10094
รหัสผู้ใช้:109ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกสิติ แก้วพาคำ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
32
10032
รหัสผู้ใช้:110ชื่อผู้ใช้งาน ::นางเปรมหทัย เขื่อนวัง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
32
10032
รหัสผู้ใช้:111ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศศิธร อุตมะ
3
9.37
29
90.6232
รหัสผู้ใช้:112ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ภัทรพร วงศ์ชัย
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
38
10038
รหัสผู้ใช้:113ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสมภพ สมยา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
40
10040
รหัสผู้ใช้:114ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสันติ สุริยะ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
60
10060
รหัสผู้ใช้:2001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศิริประภา สุขเจริญ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
26
10026
รหัสผู้ใช้:2002ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.พิมพ์สิริ จันทะวัง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
12
10012
รหัสผู้ใช้:201ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอุทัย ป้องแก้ว
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
57
10057
รหัสผู้ใช้:202ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.พิชญ์สินี เชียงแรง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
36
10036
รหัสผู้ใช้:203ชื่อผู้ใช้งาน ::นายพรชัย กิตติยะ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
57
10057
รหัสผู้ใช้:204ชื่อผู้ใช้งาน ::นางวิไลวัลย์ วิชัยโน
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
31
10031
รหัสผู้ใช้:205ชื่อผู้ใช้งาน ::นางนววรรณ พวงลำใย
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
50
10050
รหัสผู้ใช้:207ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกิจอุดม หาญกสิกร
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
26
10026
รหัสผู้ใช้:208ชื่อผู้ใช้งาน ::นายพรปวีณ์ ชินะกุล
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
70
10070
รหัสผู้ใช้:209ชื่อผู้ใช้งาน ::นายธีรพงศ์ สีหะวงค์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
28
10028
รหัสผู้ใช้:3001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.อริสรา เมืองมา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
50
10050
รหัสผู้ใช้:301ชื่อผู้ใช้งาน ::นางฐานภักดิ์ คำฮอม
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
60
10060
รหัสผู้ใช้:303ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสิริกานต์ จิรวัฒน์จำเริญ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
53
10053
รหัสผู้ใช้:306ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสาวนภสร อินทร์บึง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
26
10026
รหัสผู้ใช้:307ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวุฒิพงษ์ วงค์ราษฎร์
4
1.68
234
98.31238
รหัสผู้ใช้:308ชื่อผู้ใช้งาน ::นายคณพศ จับใจนาย
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
92
10092
รหัสผู้ใช้:309ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ปัณฑิกา ศิริอำมาต
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
52
10052
รหัสผู้ใช้:4001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.โสรยา ยารังษี
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
14
10014
รหัสผู้ใช้:402ชื่อผู้ใช้งาน ::นางณัฏฐ์วรินทร์ สมบูรณ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
0
ยังไม่ได้เปิดหนังสือราชการ0
รหัสผู้ใช้:403ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส. วราสรณ์ คณิตสราพรพงศ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
49
10049
รหัสผู้ใช้:404ชื่อผู้ใช้งาน ::นายกตชกร หวลคิด
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
115
100115
รหัสผู้ใช้:405ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ดารุณี สุวรรณทา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
119
100119
รหัสผู้ใช้:407ชื่อผู้ใช้งาน ::นางศศิธร หวลคิด
1
1.56
63
98.4364
รหัสผู้ใช้:409ชื่อผู้ใช้งาน ::นายสันติพงษ์ สีทา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
73
10073
รหัสผู้ใช้:410ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ปิยมาศ คำยวง
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
232
100232
รหัสผู้ใช้:411ชื่อผู้ใช้งาน ::นายเสฏฐวุฒิ วุฒิ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
42
10042
รหัสผู้ใช้:5001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.ศิริพร วาเพ็ชร
17
20.98
64
79.0181
รหัสผู้ใช้:501ชื่อผู้ใช้งาน ::นายวงศกร คำมา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
53
10053
รหัสผู้ใช้:502ชื่อผู้ใช้งาน ::นายไตรภพ ไชยขัติย์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
34
10034
รหัสผู้ใช้:6001ชื่อผู้ใช้งาน ::นางวิไลวรรณ กิตติยะ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
19
10019
รหัสผู้ใช้:6002ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.อนงค์ อินตา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
24
10024
รหัสผู้ใช้:601ชื่อผู้ใช้งาน ::นายอัครเดช ใหม่นา
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
48
10048
รหัสผู้ใช้:7001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.นภาพร สมศักดิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
16
10016
รหัสผู้ใช้:8001ชื่อผู้ใช้งาน ::นางสุนทรี สมฤทธิ์
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
17
10017
รหัสผู้ใช้:9001ชื่อผู้ใช้งาน ::น.ส.เสาวณีย์ ภิญโญ
0
ยังไม่มีหนังสือส่งมา
28
10028
รหัสผู้ใช้:9998ชื่อผู้ใช้งาน ::ทดสอบระบบLine
18
100
0
ยังไม่ได้เปิดหนังสือราชการ18
รหัสผู้ใช้:9999ชื่อผู้ใช้งาน ::ทดสอบระบบ
17
94.44
1
5.5518